jyyk_logo1.png
jyyk header

Jyväskylän YK-yhdistyksen Yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2021

 Yhdenvertaisuus Jyväskylän YK-yhdistyksessä

 

Jyväskylän YK-yhdistys (JyYK) edistää toiminnassaan Yhdistyneiden Kansakuntien tavoitteita ja päämääriä ja levittää tietoisuutta näitä koskien. Toiminnan keskiössä ovat YK:n kolme peruspilaria: ihmisoikeudet, kestävä kehitys sekä rauha ja turvallisuus. Ihmisoikeuksien periaatteiden mukaan oikeus toteuttaa itseään kuuluu oikeuteen “Vapaus kaikille”, jonka myötä yhdenvertaisuus on toiminnassamme keskeistä niin tapahtumien kuin hallitustoiminnankin osalta. ”Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, tai muuhun henkilöön liittyvästä syystä.” (Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuus.fi)

Myös Suomen perustuslaki linjaa yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä. Perustuslain edessä ihmiset ovat yhdenvertaisia ja syrjintä on toimintaa, johon tulee puuttua. Perustuslain 8§ mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. Perustuslain 9§ mukaan sellainen oikeasuhtainen erityinen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien estäminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.

Jyväskylän YK-yhdistys huomioi toiminnassaan yhdenvertaisuuden eri näkökulmien ja tekijöiden osalta ja pyrkii tekemään tapahtumista ja toiminnasta mahdollisimman lähestyttävää kaikille. JyYK huomioi kaikenlaiset henkilöt ja kunnioittaa erilaisuutta, sekä huomioi erilaiset fyysiset ja taloudelliset rajoitteet.  JyYK noudattaa tapahtumissaan turvallisen tilan periaatteita. Turvallisen tilan periaatteista lisää sivulla 3.

Yhdenvertaisuuden toteutumisen kriteereinä toimivat niin ikä, sukupuoli ja sen moninaisuus, kielen huomioiminen etenkin suomen ja englannin kielen osalta, kansallinen alkuperä ja rasismiin puuttuminen, jos sellaista huomataan, sekä seksuaalinen suuntautumisen kunnioittaminen. Hallitus voi nimetä koko vuoden häirintäyhdyshenkilön tai kyseisen henkilön esimerkiksi tapahtumakohtaisesti. Tästä lisää sivulla 4. 

 

1.    Hallituksen kokousmenettelyt

 

Jyväskylän YK-yhdistys huomioi hallitustoiminnassaan yhdenvertaisuuden ja haluaa tehdä toiminnastaan mahdollisimman helposti lähestyttävää.  Hallitustoiminta on kaksikielistä sen mukaan, onko hallituksessa esimerkiksi englannin kieltä äidinkielenään puhuvia henkilöitä, tai pystyvätkö ja haluavatko he puhua ja viestiä suomeksi.

Hallituksen kokouskäytänteet kerrotaan uudelle hallitukselle ymmärrettävällä tavalla ja mainitaan, että apua voi kysyä hyvin matalalla kynnyksellä. On tärkeää, että vaikeita termejä tai vakiintuneita tapoja ei pidetä itsestäänselvyytenä, vaan käytetään ymmärrettävää kieltä esimerkiksi hallituksen perehdyttämisessä.

Kokoukset käydään englanniksi silloin, kun se on selkein tapa huomioida muutkin kuin suomea pääkielenään puhuvat hallituksen edustajat ja jäsenet. Kokoustiloina suositaan tiloja, joihin on esteetön pääsy ja joissa ei ole vakavia sisäilmaongelmia. Kokoukset ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuksen mukaan. Kaikenlaiseen syrjintään kokouksissa puututaan hallituksen vastaavan yhdyshenkilön toimesta. Jos häirintää huomataan ja siitä kerrotaan, huomautetaan siitä. Jos se koetaan tarpeelliseksi, voi yhdyshenkilö pyytää häiriötä aiheuttanutta henkilöä poistumaan tilasta. Tilanne pyritään hoitamaan mahdollisimman rakentavalla tavalla.

Hallitustoiminnan puitteissa järjestettävien hallituksen virkistykseen tarkoitettujen vapaa-ajanviettojen osalta keskustellaan siitä, mitkä ovat kaikille mieluisia tapoja viettää aikaa yhdessä. Erilaisten mieltymysten vuoksi ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä esimerkiksi alkoholillisia ajanviettoja tai lautapelejä, sillä kaikki eivät pidä kaikesta. Mieltymykset ovat usein erilaisia ja onkin tärkeää keskustella sopivista tavoista olla ja viettää aikaa yhdessä.

2.    Hallituksen sisäinen ja ulkoinen viestintä

 

Viestinnän on tarkoitus olla selkeää ja erilaiset ihmiset huomioivaa. Etenkin sisäisesti viestitään englanniksi, jos hallituksessa on englantia ensisijaisena kielenään puhuvia henkilöitä. Ulkoinen viestintä esimerkiksi sosiaalisen median osalta hoidetaan suomeksi ja englanniksi tilanteeseen sopivalla tavalla.  Hallituksen koostuessa kokonaan suomea pääkielenään puhuvista henkilöistä, hoidetaan sisäinen viestintä tällöin suomeksi ja ulkoisessa viestinnässä hyödynnetään kumpaakin kieltä, suomea ja englantia.

Viestintää toteutetaan viestimällä ihmisistä tasavertaisesti heidän uskonnollisesta vakaumuksestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai etnisestä taustastaan riippumatta. Erityistä huomioita kiinnitetään kunnioittavaan viestintään vähemmistöryhmistä viestittäessä. Viestinnän tarkoitus on myös tiedottaa yhdenvertaisuutta koskevista asioista YK:n näkökulmasta.

 

 

3.    Tapahtumatoiminta

 

Jyväskylän YK-yhdistyksen toiminnassa keskeinen osa on tapahtumien järjestäminen. Tapahtumat toteutetaan yhdenvertaisuus huomioiden niin, että kaikki voivat kokea olevansa tervetulleita tilaisuuksiin.  Kaikenlaiseen syrjintään, mitä tapahtumissa ilmoitetaan ja huomataan, puututaan asiaan kuuluvalla tavalla.

Tapahtumajärjestämisessä on tärkeää, että tilat ovat kaikkien saavutettavissa. JyYK huomioi esteettömyyden ja esimerkiksi hissin olemassaolon tilan läheisyydessä. Myös portaiden ohessa on olennaista olla liuskat, jotta esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvat henkilöt voivat osallistua. Esteellisyyden tilasta kerrotaan myös tapahtumatiedotuksessa, jotta osallistujat saavat hyvissä ajoin tietää, onko heillä mahdollisuus päästä paikalle. Tilaisuuden järjestäjien on hyvä olla selvillä kulkureiteistä ohjeistamista varten. Tilaisuuksissa pyritään käyttämään mikrofonia, jotta kaikki voivat kuulla juontajan puheen. Tilaisuudessa tai sen tapahtumapaikalta tai sen läheisyydestä löytyy esteetön WC. Tapahtumia koskien huomioidaan myös aikataulu niin, että mahdollisimman moni voi osallistua.

Tilat pyritään myös valitsemaan sen mukaan, että sisäilma on tarpeeksi puhdasta. Näin ihmisten ei tarvitse kärsiä huonosta sisäilmasta, joka voi olla terveydelle haitallista. Myös ilmanvaihdon toimivuus pyritään tarkastamaan. Tapahtumien tarjoiluissa otetaan huomioon erilaiset ruokavaliot budjetin rajoissa. Tapahtumien vierailevia puhujia valittaessa otetaan huomioon sukupuolten edustus ja huomioidaan tasa-arvonäkökulma. Hallitus käy läpi tapahtumiin liittyen yhdenvertaisuuden toteutumisen, ja tekee tarvittavat toimenpiteet sen parantamiseksi, jos tähän on tarvetta.

Etenkin isommissa tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.

4.    Turvallisen tilan periaatteet

 

  • Olettaminen ja yleistäminen

 

Vältämme olettamista ja yleistämistä parhaamme mukaan. Ajatusten ja ajatusmallien kehittäminen kuuluu jossain määrin osana ihmisluontoon, mutta on tärkeää pyrkiä reflektoimaan ja havainnoimaan omaa ajatusmaailmaansa ainakin niin, että ei tule loukanneeksi ketään sanallisesti tai fyysisesti. On keskeistä myös oppia ja korjata tapoja virheiden pohjalta – mokaaminen on inhimillistä.

 

  • Kunnioitus

Kunnioitus on osa Jyväskylän YK-yhdistyksen toimintaa ja arvostamme erilaisuutta sen kaikissa muodoissa.  Kunnioitamme tapahtumien osallistujia ja hallituksen jäseniä, ja annamme tilaa ja vapautta olla kaikille oma itsensä parhaamme mukaan.

 

  • Tilan antaminen

 

  • Rajojen kunnioittaminen/ Ei on aina ei

 

On tärkeää, että tapahtumissa tai hallitustyöskentelyssä ei tapahdu seksuaalista häirintää. Häiritsevä uteleminen, fyysinen koskettelu tai sanallinen ahdistelu ei kuulu JyYK:n toimintaan. Häirintää havaittaessa on tärkeää selvittää asia tilanteeseen sopivalla tavalla. Jos huomauttaminen ja asian selvittäminen ei auta, voidaan häiritsijä pyytää esimerkiksi poistumaan tapahtumasta.

 

  • Suljetut tilat

Tilaisuuksissa voidaan käyttää suljettuja tiloja tarpeen mukaan. Tällöin tapahtuma on tarkoitettu vain spesifille yleisölle esimerkiksi. sukupuolivähemmistöille tai rodullistetuille.

 

  • Taltiointi

 

Tapahtumakuvaamisesta ja videotallentamisesta esimerkiksi sosiaaliseen mediaan kysytään lupa tilaisuuksien alussa tapahtumaan osallistujilta.

 

  • Vastuuhenkilöt

 

Jyväskylän YK-yhdistys nimittää tapahtumiin fasilitaattorit, jotka vastaavat, että tapahtuma sujuu mallikkaasti yhdenvertaisuuden näkökulmasta. JyYK voi nimittää hallituskauden ajaksi yhden häirintäyhdyshenkilön tai kyseisen henkilön rooli tai tarve voi olla tapahtumakohtaista.

 

 

 

5.    Häirintäyhdyshenkilö

 

Jyväskylän YK-yhdistys nimeää hallituskaudeksi häirintäyhdyshenkilön tai sen sijaan häirintäyhdyshenkilö voi olla tapahtuma- tai kuukausikohtaista.  On olennaista, että hallitus voi seurata kuinka häirinnästä vapaata toiminta on, ja jos huomataan puutteita, epäkohta korjataan tarpeelliseksi katsotuin tavoin.  Häirintäyhdyshenkilön vastuu voi olla myös kiinnitettynä johonkin muuhun hallituspestiin.

 

 

6.    Toiminnan kehittäminen palautteen avulla/ Yhdenvertaisuuden edistäminen

 

Hallitus tarkastelee toimintaansa yhdenvertaisuuden näkökulmasta kevään ja syyskauden lopussa. Yhdenvertaisuudesta tehdään kysely hallituksen parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi anonyymisti. Kysely voi tapahtua sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilistan kautta.

Kyselyn ja kohdeyleisön saaman palautteen perusteella yhdenvertaisuuden kehittäminen on aidosti ihmiset huomioivaa ja kunnioittavaa.